2030-målet blir vanskelig å nå, til tross for en knekk i kurven i fjor. Graf: SSB.

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023.

Sektorene som bidro mest til reduksjonen var veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning.

Klimagassutslippet i Norge var på 46,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2023, en nedgang på 2,3 millioner tonn.

– Klimatiltak i veitrafikk og olje- og gassutvinning, og lavere aktivitet i industrien har bidratt til nedgangen, sier seniorrådgiver i SSB, Trude Melby Bothner.

Målet for 2030 er likevel langt unna. Framskrivningen til SSB viser at målet nås 18 år for seint, i 2048, med dagens utslippstrend.

Elbilene viser vei

Den høye bruken av elbil får en del av æren for at sektoren veitrafikk bidro mest i 2023, med en nedgang på 675 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Nedgangen er på 7,8 prosent.

– Flere elbiler i bilparken resulterte i færre kjørte kilometer med fossile personbiler. I tillegg har bioandelen økt i drivstoffblandingen, sier Bothner.

SSB melder at det var nedgang i mange av industrinæringene i 2023. Utslippet i industri og bergverk gikk samlet ned med 5,5 prosent fra året før. Olje- og gassindustrien er den klart største utslippskilden, men klarte også en reduksjon med 4,3 prosent i fjor, til tross for produksjonen lå på samme nivå som i 2022. Årsak som det pekes på er elektrifisering av sokkelen, både med strøm fra land og fra havvindkraft.

I landbruket var nedgangen i 2023 på 3,9 prosent fra året før, og skyldes i hovedsak færre melkekuer og ammekuer, men også redusert bruk av kunstgjødsel.


- Annonse -