Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: arktis

Klimakrisen varmer opp Arktis i hurtig tempo, og virkningene merkes fra Alaska til Grønland. Det nordligste punktet på planeten varmes opp raskere enn noen annen region i verden. Grunnen er albedo-effekten; ettersom isen smelter avdekker den sjø og land som i sin tur absorberer mer varme som ellers ville ha...
Det er Meteorologisk Institutt (MI) som melder dette. Også sist vinter var varmere enn normalt for mesteparten av Arktis. Perioden november 2018 til januar 2019 hadde høyere gjennomsnittstemperaturer enn normalt for nesten hele Arktis, og Øst-Sibir opplevde sin nest varmeste vinter som er observert. Blir varmere enn normalt i hele...
- Klimaendringene er den absolutt største trusselen mot naturen i Arktis, og truer også livsgrunnlaget til mange lokalsamfunn og urfolk. Denne nye kunnskapen fra Arktisk råd bekrefter at klimaendringene i Arktis fortsetter i et skremmende tempo, og at det haster å redusere utslippene. I løpet av noen tiår må...
Arktisk råd har vært samlet i Rovaniemi i Finland, og meningen var at møtet skulle ende opp med en felleserklæring, slik disse møtene tradisjonelt avsluttes. Det skjedde ikke denne gangen, og årsaken var at USA ikke ville signere en erklæring der de var uenige i den delen av innholdet som...
– Det er kritikkverdig at myndighetene ikke samarbeider bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten. Dette kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. I rapporten refereres det til en undersøkelse som viser at det...
Tendensen er såpass klar at forskere beskriver det som at oppvarming av permafrost skjer i en global skala. En ny forskningsrapport, som omtales av nettstedet Inside Climate News (ICN), er nylig publisert i tidsskriftet Nature Communications. Studien viser at fra 123 borehull på ulike steder i verden med permafrost er...
En ny rapport om dette, utført av Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP), er nettopp lagt fram på en kongress i Finland. Selv om ikke det ikke lanseres detaljer om mulige konsekvenser, er hovedkonklusjonen at  havforsuringen i arktiske havområder forventes å føre til store økologiske og sosioøkonomiske konsekvenser i de...
Den sjette plastøya i de globale havene ser ut til å dannes i Barentshavet mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard. Fra før er det kjent at slike kjempe"øyer" av plastsøppel finnes i det nordlige Stillehavet, utenfor USAs vestkyst, Stillehavet syd; vest av Sør-Amerika, i sør-Atlanteren; vest for det...
Nye funn gjort av en amerikansk forskergruppe peker på enda en alvorlig sidevirkning knyttet til global oppvarming.  Forskningen er omtalt i AGU Publications.  Mengden av kvikksølv som er innelåst i permafrost i de arktiske nordområdene er ifølge forskerne nesten dobbelt så stor som i resten av verden tilsammen; i bakken, i havene...
Norges Rederiforbund mener at skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og opplyser at de har vedtatt en ny CO2-posisjon i tråd med Paris-avtalen. Den nye posisjonen innebærer at CO2-utslippene skal halveres innen 2050 og være null i 2100. – Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet...