Ærfuglhann. Foto: Per Harald Olsen, NTNU. CC-lisens.

Den oppdaterte nasjonale rødlista for arter som nylig er lagt ut, har ført til at statens representant i Nordland roper et kraftig varsko.

Og rødlista, som anslår hvor stor risiko det er for at artene dør ut basert på utviklingen i de siste generasjonene, er da også urovekkende lesning for Nordland sin del.

Det er over 240 flere arter på rødlista i vårt nest nordligste fylke i 2021, sammenlignet med 2015. Hele 388 arter i fylket har høy til ekstrem høy risiko for å dø ut, det vil si at de har status som kritisk truet, sterkt truet eller sårbare.

Fuglelivet

Statsforvalteren i Nordland har i en melding som er lagt ut på egne nettsider, blant annet pekt på fuglelivet. I Nordland er det nå til sammen 12 fuglearter som er kritisk truet.

Vipe og hettemåke er eksempler på arter som sliter. Også fylkesfuglen ærfugl er på vei nedover, og har fått status som sårbar. Utviklingen gjelder for hele landet, med langvarig bestandsnedgang. I Nordland har ærfuglen blitt borte fra Engelvær naturreservat, og det er bare 40 fugler igjen i Svellingsflaket landskapsvernområde, der man tidligere har registrert 400 ærfugl.

Laksen forsvinner raskere i Nordland

Det konstateres også at mens innsiget av villaks for landet under ett er halvert siden 1983, har tilbakegangen vært mye større i Nordland.

Mange andre arter er sterkt truet. Her finner vi mange arter av lav, moser og sopp hvor halvparten av artene er knyttet til skog, skriver Statsforvalteren.


- Annonse -