Trepellets. Foto: Amaza / Wikimedia Commons.

Av

I en stevning som nylig er innlevert til EU-domstolen forsøker en gruppe land å stanse EU fra å regne trevirke inn som en fornybar energiressurs.

Saksøkerne fra seks europeiske land pluss USA argumenterer for at brenning av biomasse for oppvarming og kraftproduksjon er en falsk løsning på klimaproblemet. Fornybardirektivet til EU oppmuntrer til hogst i gamle skoger, ifølge stevningsdokumentet, og det står i strid med EUs høyere prinsipper og individuelle rettigheter, hevdes det.

Stevningen utfordrer en viktig kjerne i forsøkene på få 32 % av EUs energi til å komme fra fornybare kilder innen 2030. Nesten to tredjedeler av EUs fornybarandel kommer fra varianter av bioenergi, og mer er under prosjektering.

– Vi brenner opp karbonresipienten skog og pumper det opp i atmosfæren, sier Mary Booth, som er vitenskapelig sjefsrådgiver i saken. Hun er også president i det USA-baserte samarbeidet Partnership for Policy Integrity. – Biomasse fra skog skipes tusenvis av kilometer for å dekke etterspørsel i EU. Vi mener at dette må stoppe.

Ved forbrenningstidspunktet slipper tre ut mer CO2 enn kull. Men EU behandler vedfyring som karbonnøytralt, på basis av at tre vil vokse opp igjen og da absorbere CO2 fra lufta.

En talsperson for EU-kommisjonens divisjon for klimaendringer ville ikke kommentere den juridiske siden av saken. Det politiske rammeverket for kommisjonen skal etterstrebe å garantere «bærekraftig utvikling av bioenergi, samtidig som egenskapen til jord og skog som karbonresipient skal forbedres», sa talspersonen. Dette fikk støtte av medlemslandene og EU-parlamentet da de godkjente direktivet i fjor.

Karbonregnskapet i skogforvaltningen har i lang tid vært assosiert med kontroverser. Forskere som Booth advarer om at den virkelige klimaeffekten ikke gjenspeiles. I stedet for at skog avvirkes bør trærne få lov å stå og samle karbon, sier Booth.

Saksøkerne vil også reise spørsmål om skade på artsmangfold, kulturarv og helse, i sine regioner. Dette kan dreie seg om alt fra ødeleggelse av torvmyrer til trusler mot hedenske religiøse tradisjoner i Estland.

Fra et rettslig ståsted – forklarer rådgiver Peter Lockley – må man få demonstrert hvordan saken helt direkte støter i mot høyere lovgivning som nedfelt i traktaten om EUs virke, på en slik måte at det direkte berører hver enkelt.


Denne artikkelen ble først publisert på Climate Home News.

- Annonse -
Vil du annonsere her?